dilluns, 5 de desembre de 2011

El Pla TAC de centre.

Per a treballar les noves tecnologies a les escoles existeixen diverses estratègies que es poder dur a terme en funció de les característiques dels centres. És precís conèixer el gran ventall de possibilitats que brinden aquestes per saber com tractar-les i/o treballar-les amb els alumnes així com saber aplicar-les com a docents a l’aula.
És per això que per conèixer-ne les seves diverses aplicacions i les diverses metodologies a través de les quals són emprades hem d’estudiar la seva posada en pràctica en el dia a dia dels centres.
Abans de tot, però, cal conèixer en què consisteix un Pla TAC, quines són les seves característiques i per què és positiva la seva implantació a l’escola.

Des de l'assignatura de UDTIC se'ns han presentat dos documents a través dels quals podem conèixer què dicta el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya entorn a aquest concepte. El primer document és el llibre de Prats, M.A (coord.) La competència digital a l'educació primària i el Pla TAC de centre del Departament d'Ensenyament.

A través d'aquests dos documents doncs, vam haver de fer una reflexió sobre les nostres escoles de pràctiques i valorar si realment aquestes inciciatives es tenen en compte o si, per contra, cada escola aplica el que creu necessari.

El Pla TAC és un recurs d’orientació per als equips docents en l’ús de les TIC al centre i en la seva aplicació en relació al projecte educatiu, és per això que l’elaboració d’un Pla TAC és un procés complex que afecta tant a tots els integrants del centre com a diversos aspectes de funcionament i normatius.

Podem classificar el paper de les TIC a les escoles en tres apartats: Les TIC com a recurs, fent-lo servir a l'aula com a eina de suport, com a contingut en quant a l'enseyament dels continguts bàsics per a utilitzar les TIC com a usuaris o bé com a condicionant de les metodologies de l’aula.

En la implantació d'un Pla TAC també ens podem trobar amb una sèrie de factors que mediatitzen l'ús de la tecnologia en un centre:

- Les barreres de primer ordre són les que no depenen del professorat o l’equip directiu del centre

- Les barreres de segon ordre anirien relacionades amb les creences i predisposició del professorat en relació a l’ensenyament-aprenentatge, al paper de les tecnologies en el procés educatiu i al tipus de pràctiques metodològiques que duen a terme.

També en el document del Pla TAC trobem recursos, consells per a la correcta implantació d'aquest a l'aula, en relació amb el centre, amb els docents i tenint en compte els aspectes anteriorment anomenats tant de funcionament com normatius.

Personalment, penso que aquests documents són un recurs molt útil per als centres i que és necessari, per a la correcta implantació i ús de les TIC a les aules, que cada escola elabori el seu propi Pla TAC dins el PEC.

L'elaboració d'aquest no només serà útil en quant a efectivitat i posada en pràctica de de l'ús de les TIC a l'aula sinó que aclarirà molts aspectes de funcionament i sobretot contextualitzarà l'enfocament i la importància que se li donaran a les noves tecnologies a l'escola.

Serà un suport pel professorat ja que podran recorrer a la seva consulta en cas de dubte i on trobaran els elements necessaris perquè les TIC estiguin integrades al curriculum.


Nosaltre, a l'aula, després d'haver realitzat l'anàlisi a les escoles vam treballar una metodologia anomenada "Phillips 5x5", que consisteix en fer grup de 5 persones en els quals els fan preguntes i tenen 5 minuts per discutir les respostes i contrastar opinions. Això vol dir que la resposta ha de ser precisa i la pregunta tampoc pot demanar gaire explicació ja que han de saber distribuir-se el temps.

Per grups, doncs, vam compartir els nostres anàlisis a les escoles a través d'aquesta metodologia i la veritat és que vam poder adonar-nos que no hi ha una homogeneïtat en la pràctica de les TIC als centres educatius sinó que cada centre en fa l'ús que més li convé. Penso que caldria potser anivellar-ho una mica a nivell competencial i fer que, com a mínim, tots els centres treballessin certs aspectes entorn les TIC, ja que són pràctiques interessants i enriquidores per als infants i no pot ser que depenent de l'escola on es vagi s'utilitzin per a tot i en d'altres gairebé no se'n faci ús.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada